Еднояйчни или двуяйчни близнациБлизнаци има, откак съществува човекът, само че те се раждат по-рядко. Както е известно, съществуват еднояйчни близнаци (ЕЯБ) - уникален случай на равностойна наследственост и генетична идентичност, и двуяйчни близнаци (ДЯБ), които генетично си приличат толкова, колкото и всички останали братя и сестри.

Еднояйчни или двуяйчни

Когато срещнем близнаци, почти автоматично си задаваме въпроса: еднояйчни или двуяйчни?

Най-често отговорът се получава от пръв поглед

Ако близнаците са разнополови, заключението може по принцип да бъде само ''двуяйчни''. Ако те са еднополови, но никак не си приличат, обикновено ги смятат също за ''двуяйчни''. Но тук вече преценката може понякога да бъде и погрешна, защото и еднояйчните близнаци могат да имат различна външност, обусловена от тежки смущения по време на бременността, болести, смущения в храненето или злополуки след раждането. За всеки заинтересован много по-сложна, но и по-привлекателна би била задачата да установи какви са еднополовите близнаци с голяма прилика помежду им. Тук вероятността за грешка в заключението, направено от пръв поглед, е твърде голяма. В крайна сметка до правилна преценка може да се стигне само след грижливи сравнения и определен антропологично-медицински анализ. И днес има още много близнаци или родители на близнаци, които не знаят дали те, респ. техните деца, са еднояйчни или двуяйчни.

От биологична гледна точка ЕЯБ и ДЯБ се различават основно. Докато ЕЯБ са генетични двойници и разполагат с еднакъв наследствен потенциал, ДЯБ се различават генетично толкова, колкото и всички братя и сестри.

Как може да се обясни това? Какви биологични механизми лежат в основата на тези различия? Как се създават ЕЯБ и ДЯБ?

Отговорът на тези въпроси ни принуждава да направим едно кратко и разбираемо за всички въведение в ембриологията. Налага се да се спрем върху процеса на оплождане и първите дни след него, за да изясним в основни линии създаването на близнаците. Защото дали ще се заченат близнаци и от какъв тип, се решава от оплождането или (при ЕЯБ) в първите две седмици от ембрионалния им живот.

При хората по правило се ражда по едно дете. При всеки менструален цикъл на жената обикновено се подготвя една яйцеклетка и се изхвърля от яйчника с овулацията. Тя запазва годността си за оплождане само от 4 до 20 часа и преминава за 4 до 6 дни през маточната тръба в матката. Следователно оплождането става в първия ден след овулацията в горната част на маточната тръба. Една мъжка полова клетка прониква в яйцеклетката. В момента на проникването яйцеклетката се свива светкавично и така се запазва от други полови клетки. В този момент се заражда новия живот Генетичната комбинация се осъществява в яйцеклетката. С акта на оплождането се определя родът, расовите и многобройните физически белези, строежът и функциите на органите. Тук, разбира се, изключваме евентуални патологични процеси. Без преувеличение можем да кажем, че това е най важният момент от живота на човека, няма по-богат на последствия от него. Малко след оплождането в зиготата (оплодената яйцеклетка) настъпва делението. Този процес протича още по време на транспорта в маточната тръба. Около 6 дни след овулацията зиготата се поселва в лигавицата на матката.

Как се зачеват двуяйчни близнаци

Двуяйчните близнаци, както показва названието, произлизат от две яйцеклетки.

При някои жени може да настъпи многократна овулация. Две или повече яйцеклетки се отделят почти едновременно. Това може да стане от единия или от двата яйчника. Най често две яйцеклетки съзряват едновременно в една и съща фоликула (плодно мехурче). Причините за многократната овулация могат да бъдат различни и все още не са напълно изяснени. При всички случаи и наследственият фактор оказва влияние, но най-голямо внимание следва да се отреди на въздействието на средата. Основание за това дава преди всичко фактът, че ражданията с ДЯБ през последните години намаляват, а също така, че случаите на бременност с няколко деца се увеличават рязко след прилагането на специална хормонална терапия.

Когато се оплодят две яйцеклетки, процесът на транспортиране през маточните тръби и имплантация в лигавицата на матката продължава. Двата зародиша обикновено се имплантират на различни места в матката, развиват се след това разделени един от друг чрез собствени плодни обвивки и се хранят от различни плаценти.

Много рядко се срещат изключения от това нормално развитие на ДЯБ. Но при ДЯБ в майчината утроба то може да протече при условия, типични за ЕЯБ: двете плаценти и хорионите могат да се сраснат, ако двата зародиша се имплантират близо един до друг.
ДЯБ са обикновени братя и сестри, те произхождат от две различни майчини яйцеклетки, оплодени от две различни бащини полови клетки и следователно - от две различни зиготи.

Трябва да обърнем внимание върху още две особености при създаването на ДЯБ. Не е изключено ДЯБ генетично да са само полубратя или сестри. Това може да се случи, когато двете яйцеклетки се оплождат от полови клетки на различни полови партньори. Узряването на яйцеклетките може да стане в различни дни, както и половите сношения с двама различни мъже могат да се осъществят в съвсем кратък интервал.

Много рядко се среща и друг случай: оплождането на две яйцеклетки от различни менструални цикли. Обикновено след оплождането и имплантацията на зародиша узряването на другото яйце се възпрепятства по хормонален път (чрез прогестерона в жълтото тяло). Ако този задържащ механизъм не функционира, би могло да се стигне до овулация и евентуално ново оплождане. Втората бременност се прибавя към първата. Има достатъчно данни за такива случаи.

Освен това единият близнак върви много по-напред от другия в своето развитие, което допуска, но не доказва по безспорен начин едно по-късно оплождане.

а еднояйчни близнаци...
ЕЯБ се създават при съвършено други условия. Те произхождат от една оплодена яйцеклетка. Названието еднояйчни не е съвсем точно. Те са не само еднояйчни, но и едноспермови. Зародишът се разделя на две съвършено симетрични половини с абсолютна генетична идентичност. Те имат еднакъв наследствен потенциал, но се развиват като два самостоятелни индивида. Теоретично те си приличат повече от ''две капки вода''. А изключенията потвърждават правилото. Някои условия на развитието по време на бременността, което ще рече - някои негенетични фактори, могат да доведат до различия между ЕЯБ.

ЕЯБ имат винаги еднакъв пол, еднаква кръвна група и съвършено еднакви серумни фактори. Това е валидно и за много други наследствени физически белези, за цялата им анатомия и функциите на организмите. Причината за създаване на ЕЯБ още не е известна. Знаем само, че около три до четири на хиляда от всички раждания в света са на ЕЯБ. Тъй като причинните закономерности на делението при ЕЯБ още не са открити, можем да оценим това явление само като радваща прищявка на природата.

По-рано се смяташе, че делението при ЕЯБ става едва след имплантирането на зародиша в матката. Преди това се смяташе, че ЕЯБ се развиват при условията на обща плацента и общ хорион. Днес акушерът е наясно, че плацентата (1 плацента = ЕЯБ, 2 плаценти = ДЯБ), както и плодният мехур (1 хорион = ЕЯБ, 2 хориона = ДЯБ), не е точна диагноза, че както при ЕЯБ, така и при ДЯБ се срещат много изключения.

ЕЯБ се създават още в първите две седмици след оплождането. Точният момент на разделянето на зиготата обаче има съществено значение за по-нататъшното развитие на ЕЯБ. Дали то става на втория до третия ден след оплождането (II или IV стадий на клетката) или малко по-късно - в стадия на бластулата, едва във втората седмица на оплождането? Дали зиготата се намира по пътя към матката или вече е имплантирана там? Това са решаващи въпроси. Защото в продължение тези 14 дни зародишът на ЕЯБ преминава през съвършено различни стадии на съзряване, намира съвършено различни условия за развитие в майчиния организъм, т.е. различни вътреутробни условия за живот. Различаваме три варианта.

Вариант 1
Ако разделянето стане през първите 4 до 5 дни, двата ЕЯБ зародиша се развиват при условия типични за ДЯБ. Те имат два отделни плодни мехура, могат да се имплантират на две различни места в матката и следователно притежават две отделни плаценти. Около една трета от ЕЯБ се развиват при условия, типични за ДЯБ. Така се обясняват многото грешни диагнози при раждане.
Вариант 2
Ако делението стане от 4-5 до седмия ден след оплождането, зачатъкът на външния околоплоден мехур е вече образуван и не се разделя. Тогава ЕЯБ се развиват в един общ хорион, имат една плацента, но са разделени един от друг от два амниона. Този случай се среща много често, дори може да се сметне за типичен при ЕЯБ
Вариант 3
Ако делението стане след седмия ден, зачатъкът на вътрешния околоплоден мехур (амнион) вече е образуван. Той не може да се раздели. Разделените толкова късно близнаци в един единствен плоден мехур, един до друг в околоплодната вода. Този вариант се среща извънредно рядко, при около 1-2%
Процеси на деление, настъпващи след тринадесетия ден, по правило не водят до пълно разделяне на двата индивида. Така възникват различните сраствания и двойни аномалии.

Когато близнаците са повече от двама
Раждането на трима, четирима или повече на брой близнаци се причислява към най-големите рядкости в живота на човека.
Бременността с трима близнака е свързана с голям риск. И това е разбираемо, защото майчиният организъм е ''програмиран'' за едно дете. Така болшинството от тройките близнаци не могат да бъдат износени през целия период на бременността и идват на света около 1-2 месеца по-рано. Колкото по-рано настъпи раждането, толкова по-ниско е телесното тегло на децата, толкова по-голяма е опасността от патологично протичане на раждането и от смърт.
Но когато тримата близнака преживеят първите седмици след раждането, те се развиват така добре, както и двойките близнаци. Изоставането в основни линии се компенсира през първите години на живота


 
Още статии за Бременност и майчинство
Прощъпулката - важен момент за вашето детето
Как да откажем цигарите, когато забременеем?
Първите симптоми на бременността
Еднояйчни или двуяйчни близнаци
Второ дете?
Хранене след раждането
Затлъстяването е свързано с вроден дефект
Спонтанен аборт: кога мога да забременея отново и има ли риск от повторен аборт
Противозачатъчните хапчета
Преносена бременност
Как да се убедите, че вашето бебе получава достатъчно мляко
Съвети за бременни, занимаващи се с йога и плуване
Как да се избавим от отоците
Предпазване от болките в гърба през бременността
Защо почивка на легло по време на бременността?
Стриите - страховете на бременната жена


Всичко за Вашето здраве Последно публикваноКаталог - Заболявания Каталог - Заболявания


Бързо търсене

Категория: зависимости
Алкохолизъм
Наркомании
Пристрастявания
Категория: на бебето и детето
Агресивност
Алергична хрема на бебето и детето
Алергия към белтъка на кравето мляко
Ангина при бебето и детето
Анемия при бебето и детето
Апетит - пълни деца
Аромотерапия и децата
Безапетитие при бебето и детето
Бронхиална астма при бебето и детето
Бронхит и пневмония при деца
Варицела
Висока температура на бебето и детето
Възпаление на ушите на бебето и детето
Глисти
Грижа за пъпа на новороденото
Грип при бебето и детето
Гърч
Да отгледам и възпитам детето си
Детска церебрална парализа
Детски аутизъм
Детски диабет
Екземи при деца
Епилепсия при деца
Жълтеница
Запек на бебето и детето
Заушка
Имунизационен календар
Кашлица при бебето и детето
Коклюш при бебето и детето
Колики
Менингит
Млечни зъби
Млечница
Морбили
Нощно напикаване - енуреза
Отит
Отравяне
Плач
Подсичане
Проблеми в пикочните пътища и бъбреците
Проблеми с очите на бебето и детето
Разстройство - диария при бебето и детето
Рахит
Рубеола
Температура - висока
Травми на бебето и детето
Хрема при бебето и детето
Категория: на бъбреците и отделителната с-ма
Бъбреци
Бъбречна поликистоза
Бъбречна туберкулоза
Бъбречно-каменна болест
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Остър гломерулонефрит
Пиелонефрит
Подагра
Простатит
Смъкване на бъбрека - нефроптоза
Тумори на бъбреците
Уретрит
Хемороиди
Хипертрофия на простатата
Цистит
Категория: на дихателните органи и слуха
Ангина - възпаление на сливиците
Астма бронхиална
Белодробен абсцес
Белодробен емфизем
Белодробна емболия и белодробен инфаркт
Белодробна склероза
Болки в ушите
Бронхиектазии - разширение на бронхите
Бронхиолит
Бронхит
Бронхопневмония
Възпаление на тъпанчето
Възпалено гърло
Задавяне с чуждо тяло
Кашлица
Кръвоизлив от носа
Ларингит
Мениеров синдром
Моноцитна ангина
Плеврит
Саркоидоза
Сенна хрема
Синуит
Сърбеж в ушите
Трахеит
Туберкулоза
Фарингит
Хрема
Категория: на жлезите с вътрешна секреция
Адипозо-генитална дистрофия
Базедова болест
Диабет
Ендемична гуша
Затлъстяване
Остър панкреатит
Рак на щитовидната жлеза
Синдром на Кушинг
Тиреотоксикоза
Хипотиреоидизъм
Холестерол
Категория: на кожата и венерически
Белези
Витилиго
Възловидна еритема
Генитален херпес
Гонорея - трипер
Дерматомикози
Екзема
Изгаряне
Измръзване
Импетиго контагиоза
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Контактен дерматит
Лупус еритематодис - вълчанка
Меланома малигнум
Пигментни петна
Пруриго на Берние
Псориазис
Розацея
Себорея
Себороична екзема
Слънчево изгаряне
Трихомоназа
Хламидиаза
Червен вятър - еризипел
Категория: на нервната система
Алцхаймер
Анорексия и Булимия
Безсъние
Вирусни менингити
Главоболие
Гнойни менингити
Депресия
Дископатия и дискова херния
Епилепсия
Ишиас
Мениеров синдром
Мигрена
Миелит
Множествена склероза
Мозъчен исхемичен инсулт
Мозъчен хеморагичен инсулт
Невралгия
Неврит на лицевия нерв
Паркинсонизъм
Прогресивна мускулна дистрофия
Радикулит
Стрес
Сътресение на главния мозък
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Херпес Зостер
Категория: на опорно-двигателната
Акушерска парализа
Анкилоза
Артроза
Асептична некроза
Болест на Бехтерев
Дисторзия - навяхване на ставата
Костно-ставна туберкулоза
Луксация - изкълчване на ставата
Остеоартрит
Остеомиелит
Остеопороза
Плоско стъпало
Прогресивна мускулна дистрофия
Рахит
Ревматизъм
Ревматоиден артрит
Сколиоза
Тендовагинит
Травми на гръдния кош
Тумори на костите
Тумори на ставите
Шийна спондилоза
Шип на петата
Категория: на очите
Глаукома
Ечемик
Катаракта - перде
Конюнктивити
Късогледство и далекогледство
Смущения в зрението в детска възраст
Старческо перде - сенилна катаракта
Категория: на половите органи
Аденом
Аменорея
Баланопостит
Безплодие - стерилитет
Болезнена менструация - дизменорея
Бяло течение
Варикоцеле
Възпаление на фалопиевите търби - салпингит
Генитален херпес
Дисменорея
Доброкачествана простатна хиперплазия - нарастване на простатната жлеза
Ендометриоза
Ендометрит
Заболявания на млечната жлеза
Кандида - кандидози
Карцином на матката
Климактеричен синдром
Колпит
Менструален цикъл
Миома на матката
Поликистоза на яйчниците
Простатит
Рак на маточната шийка
Смъкване на матката
Трихомони
Тумори на яйчниците
Урестит
Уро-генитална хламидиаза
Функционални маточни кръвотечения
Хидросалпингс
Категория: на сърцето и кръвоносните съдове
Атеросклероза
Болест /Синдром/ на Рейно
Болест на Бюргер
Инфаркт на миокарда
Исхемична болест на сърцето - ИБС
Миокардиосклероза
Нарушения на сърдечния ритъм
Разширени вени
Ревматизъм
Сърдечна невроза
Тромбофлебит
Хипертония - високо кръвно налягане
Хипотония - ниско кръвно налягане
Хронично белодробно сърце
Категория: на устната кухина
Афти
Възпаление на венците - гингивит
Заболявания на слюнните жлези
Зъбен кариес
Млечни зъби
Пародонтит
Пародонтоза
Херпес
Хигиена на устата
Категория: на храносмилателната с-ма
Гастрит
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Запек
Киселини
Колит - заболяване на дебелото черво
Пептична язва
Повръщане
Рак на жлъчния мехур
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Стеатоза на черния дроб
Стомашни неразположения
Тумори на дебелото черво
Хепатит
Хернии
Цироза
Черен дроб - как да го предпазим от заболявания
Язвена болест
Категория: остро заразни болести
Бруцелоза
Варицела
Вирусен хепатит - А
Вирусен хепатит - В
Вирусен хепатит - С
Грип
Дизентерия
Епидемичен паротит - заушка
Коклюш
Морбили - брусница
Рубеола
Салмонелоза
Скарлатина
Тетанус
Категория: паразитни болести
Бълхи
Детски глисти
Дървеница
Краста
Кучешка тения
Кърлежи
Лаймска болест
Токсоплазмоза
Хлебарки
Категория: през бременността
Аерофагия - киселини
Анемия и бременност
Бременност и майчинство
Бременност и повръщане
Бронхиална астма и бременност
Гестационен диабет
Запек и хемороиди
Извънматочна бременност
Изтръпване, спазми, крампи
Истмикоцервикална недостатъчност - серклаж
Кървно налягане и бременност
Кърмене
Късна бременност
Листериоза
Мастит
Многоплодна бременност
Нефропатия на бременността
Отоци
Покачване на теглото по време на бременност
Помятане
Преждевременно раждане
Преносване на бременността
Рискова бременност
Следродилна депресия
Сутрешно прилошаване
Категория: сексуални проблеми
Вулводия
Диспареуния
Еякуация
Закъснял пуберитет
Импотентност - еректилна дисфункция
Мастурбация - онанизъм
Фригидност
Категория: тумори
Карцином на матката
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Меланома малигнум
Миома на матката
Пролактином на хипофизата
Рак на гърлото
Рак на жлъчния мехур
Рак на маточната шийка
Рак на млечната жлеза
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Рак на щитовидната жлеза
Тумори на бъбреците
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Тумори на дебелото черво
Тумори на костите
Тумори на ставите
Тумори на яйчниците
Други
Абцес
Авитаминоза
Алергия
Анемия
Бели петна по ноктите
Болка. Видове болки
Болки в гърба
Болки в кръста
Глад и апетит
Добави своя тема
Заекване
Здравни проблеми през летните жеги
Как да разчетем поставената ни диагноза
Лимфни възли
Лични истории
Муковисцидоза
Натъртено
Порфирия
Пролетна умора
Психично здраве
Съвети за грижа за косата
Фрактура
Цьолиакия /целиакия/

Виж всички заболявания

Каталог - Билки Каталог - Билки


Бързо търсене

Айважива - Alcanna tinctoria
АЙИЕ - Artemisia argyi Levl
Акация - Robinia Pseudoacacia L.
Алкостоп - спри алкохола!
Алое - Aloe Vera
Анасон - Pimpinela Anisum L.
Ангелика - Angelica Archangelica L.
Арника - Arnica montana L.
Ароматна кализия - Callisia Fragans
Арония - Sorbus melanocorpa
Бабини зъби - Tribulus terrestris
Билки за бани при хемороиди
Блатен аир - Acorus calamus L.
Блатен тъжник - Spirea ulmaria L.
Блян
Бобови шушулки - Phaseolus Vulgaris L.
Божур - Paeonia Decora
Борови връхчета - Pinus sylvestris
Босилек - Ocimum Basillicum
Брей - Tamus Communis
Брош - Rubia tinctorum L.
Бръшлян - Hedera helix L.
Бряст - Ulmus
Бушменски отровен храст - Acokanthera oppositifolia
Бял имел - Viscum album L.
Бял оман - Inula Helenium L.
Бял Равнец - Achillea Millefolium L.
Бял трън - Silybum Marianum L.
Бяла бреза - Betula pendula
Бяла върба - Salix Аlba
Великденче - Veronica
Ветрогон - Eryngium Campestre
Вечнозелен кипарис
Вишна - Prunus cerasus L.
Водна детелина - Menyanthes trifoliata L.
Водно Пипериче - Polygonum Hydropiper L.
Волски език - Asplenium scolopendrium
Врабчови чревца - Stellaria media L.
Вратига - Tanacetrum Vulgare
Върбинка - Verbena Officinalis L.
Гинко Билоба - Ginkgo Biloba L.
Гледичия - Gleditsia triacanthos L.
Глог - Crataegus Monogyna L.
Глухарче - Taraxacum Officinale
Гороцвет - Adonis vernalis L.
Горчив пелин
Градински чай - Salvia Officinalis
Гръмотрън - Ononis spinosa L.
Дафинов лист - Laurus nobilis L.
Девесил - Levisticum officinale
Демир Бозан - Кандилколистно обичниче
Джинджифил - Zingiber Officinale L.
Джоджен - Mentha Spicata L.
Дилянка (Валериана) - Valeriana officinalis L.
Дракови парички - Paliurus spina-christi
Дребноцветна върбовка - Epilobium Parviflorum L.
Ду Хуо
Дъб /кори/ - Cortex Quercus L.
Дюля - Cydonia oblonga Mill
Дяволска уста - Leonurus Cardiaca L.
Евкалипт - Eucaliptus
Енчец - Solidago virga-aurea
Еньовче - Galium verum L.
Ефедра - Ephedra Distachya L.
Ехинацея - Echinacea Angustifolia
Жаблек - Galega officinalis L.
Женшен - Panax Ginseng
Живовлек - plantago major L.
Жълт Кантарион - Hypericum Perforatum
Жълт Равнец - Achillea Clypeolata L.
Жълт Смин - Helichrysum arenarium L.
Жълта тинтява - Gentiana Iutea L.
Зайча сянка - Asparagus officinalis
Здравец - Geranium Macrrorhizium L.
Златовръх - Rhodiola rosea L.
Змийски лапад - Arum Maculatum L.
Змийско мляко - Chelidonium Majus L.
Зърнастец - Rhamnus frangula
Иглика - Fl. Primulae
Изсипливче - Herniaria glabra
Исиот - Zingiber officinale
Исландски лишей - Cetraria Islandica
Исоп - Hyssopus Officinalis L.
Калина - Viburnum opulus L.
Калоферче - Tanacetum Balsamita
Каменоломка - Pimpinella Saxifraga
Камшик - Agrimonia Eupatoria L.
Карамфил - Eugenia Caryophyllata
Кафяво морско водорасло - Cystoseria Barbata L.
Кисел трън - Berberis Vulgaris L.
Клинавче /орлови нокти/ - Lonicera caprifolium
Коило - Stipa spp.
Комунига - Melilotus L.
Коноп - Cannabis Sativa L.
Конски кестен - Aesculus hippocastanum L.
Копитник - Asarum europaeum L.
Коприва - Urtica Dioica
Копър - Anethum graveolens
Кориандър - Coriandrum Sativum
Котешка стъпка - Clinopodium Vulgare L.
Котешки нокът - Uncaria Tomenosta Wild
Кръвен Здравец - Geranium Sanguineum
Кукуряк - Helleborus Оdorus L.
Къпина - Robus Fruticosus
Лавандула - Lavandula Angustifolia
Лазаркиня - Asperula Odorata
Лайка - Matricaria Chamomilla
Лен - Linum usitatissimum L
Лепка - Galium aparine L.
Леска - Corylus avellana
Липа - Tilia Cordata Mill.
Лопен - Verbascum phlomoides L.
Луличка - Linaria Vulgaris L.
Люляк - Syringa L.
Магарешки бодил - Onopordum Acanthium L.
Майчин лист - Cassia Acutifolia
Мак полски
Малина - Rubus Idaeus
Мате
Маточина - Melissa officinalis
Махония - Mahonia
Мащерка - Thymus
Мента - Mentha
Мента Пиперита - Mentha Piperita L.
Метла - Kochia Scoparia
Метличина
Мечо грозде - Thymus sp. Diversa L.
Миши уши - Hieracium pilosella L.
Момина сълза - Convallaria Majalis L.
Морска краставичка - Ecbalium Elaterium L.
Мумио — илирийска смола
Мъртва коприва - Lamium Galeobdolon L.
Нар - Punica Granatum L.
Невен - Calendula Officinalis L.
Обичка - Fuchsia Hybrida
Овчарска торбичка - Capsella Bursa Pastoris
Огниче - Chenopodium Botrys L.
Омайник - Geum Urbanum L.
Орех - Juglans regia L.
Офика - Sorbus Aucuparia
Очанка
Очиболец - Potentilla
Папрат мъжка - Aspidium filix - mas L.
Пача трева - Polygonum aviculare L.
Пелин - Artemisia Absintum L.
Перуника - Iris
Петниста бударица - Galeopsis tetrahit
Петопръстник - Potentilla Reptans L.
Пирей - Agropyrum Repens L.
Плавун - Lycopodium Clavatum L.
Повет - Clematis Vitalba L.
Подбел - Tussilago farfara L.
Подъбиче - Teucrium L.
Полско Огнивче - Anagallis Arvensis L.
Пореч - Borago officinalis или echium amoenum
Пресечка - Cnicus benedictus L.
Птиче просо - Lithospermum Officinale L.
Пчелник - Marrubium vulgare L.
Пъпеш - Cucumis Melo L.
Ранилист - Betonica Officinalis
Ревен - Rheum Palmatum L.
Резене - Foeniculum vulgare
Репей - Arctium lappa L.
Решетка - Carlina Acanthifolia All.
Риган - Оriganum vulgare L.
Роза казанлъшка - Rosa Kazanlika
Розмарин - Rosmarinus officinalis
Росен - Dictamnus Albus
Росопас - Fumaria Officinalis L.
Рубрика: Китайски билки
Ружа лечебна - Althaea Officinalis
Салеп - Orchis Maculata L.
Сапуниче - Saponaria Officinalis L.
Сарсапарила - Smilax Officinalis L.
Седефче - Ruta Graveolens L.
Сена (касия) - Cassia senna L
Синап - Sinapis arvensis L.
Синя жлъчка(цикория) - Cichorium Intybus
Синя метличина - Centaurea Cyanus L.
Синя тинтява - Gentiana Cruciata L.
Синя хвойна - Juniperus Communis L.
Сладник - Glycrrhiza Glabra L.
Слез - Malva Silvestris L.
Сминдух - Trigonella foenum-graecum
Смокиня - Ficus Carica L.
Смрадлика - Cotinus
Софора - Sophora Japonica L.
Стевия - Stevia Rebaudiana L.
Страшниче - Asplenium Trichomanes L.
Съсънка (котенце) - Pulsatilla Pratensis L.
Телчарка - Polygala Major
Тлъстига - Sedum Acre L.
Трепетлика - Populus Tremula L.
Трицветна теменуга
Троскот - Cynodon dactylon L.
Трънка - Prunus Spinosa
Турта - Tagetes Erecta L.
Хвощ - полски
Хмел - Humulus Lupulus L.
Хрян - Armoracia Rusticana L.
Царевична коса - Zea Mays L.
Цариче - Alchemilla Vulgaris L.
Чай при Астма
Чемерика - Veratrum Lobelianum Berhn
Червен кантарион - Centaurium erythraea
Червена боровинка - Vaccinium vitis-idaea L.
Червена детелина - Trifolium Pratense L.
Червено подъбиче - Teucrium Chamaedrys L.
Черен Бъз - Fr. Sambuci Nigrae
Черен оман - Symphytum officinale L.
Череша - дръжки - Prinus Avium L.
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus L
Черница - Morus Nigra L.
Чесън - Allium Sativum
Чувен - Chenopodium Bonus-Henricus L.
ШИИТАКЕ - Императорска гъба -„Гъба Жен-Шен”
Шипка - Rosa Canina
Ягода (горска) - Fragaria vesca

Виж всички билкиКаталог - Аптеки Каталог - Аптеки


Виж всички градове

Каталог - Лекари Каталог - Лекари


Виж всички категорииЗа потребителя

Продуктите на Здравница

Оригинален канадски кленов сироп Оригинален канадски кленов сироп

Екологично чист продукт. 100% гаранция за качество и произход. Директно от Канада. Клас "А" (Light)....


Цена: 40.20 лв.


Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Масло от бял трън
Масло от бял трън

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email