Заболявания на слюнните жлези
Заболявания на слюнните жлези

Всичко за Заболявания на слюнните жлези:


Информация за заболяването
Информация за заболяването
Билки
Билки
Народни рецепти
Народни рецепти
Хранене
Хранене
Лекари
Лекари
Статии
Статии
Патология на слюнните жлези
Слюнни жлези – анатомо-физиологични данни
Жлезисти структури, разположени в органи на устната кухина или тъкани около нея, съставени от серозни и муцинозни ацини и миоепителни клетки.
Слюнката попада в система от отводящи канали, отварящи се на различни места в устната кухина. Тя съдържа голямо количество амилаза, продукт на серозните, и сиаломуцин, продукт на муцинозните ацини.

Видове Слюнни жлези
Големи слюнни жлези
- околоушна (паротидна)
- субмандибуларна
- субмаксиларна
- сублингвална
Малки слюнни жлези
- езични (в основата и латерално)
- устни
- гингивални
- в пода на устната кухина
- в твърдото и мекото небце
- тонзиларни
- в орофаринкса

Заболявания на слюнните жлези
Вродени аномалии в развитието
Възпалителни заболявания
Тумороподобни състояния
Тумори – епителни / миоепителни и мезенхимни
- доброкачествени
- злокачествени

Възпалителни заболявания на слюнните жлези (сиалоаденити)
Възпалителните заболявания на ацинарния паренхим се означават като сиалоаденити, а на дуктусите – сиалодохити. Биват първични или вторични. Протичат остро или хронично. По разпространение са епидемични и неепидемични.
Причиняват се от бактерии, вируси, патогенни гъби, микобактерии. Инфекцията прониква през каналите, хематогенно, лимфогенно или по съседтво. Съществуват и автоимунно-обусловени заболявания.
Клинично са налице болка и подуване в съответната анатомична област. Промените може да са едностранни или билатерални.

Сиалоаденити

Много често основна роля в патогенезата играе обструкцията на дуктусите – сиалолитиаза, попаднали хранителни частици в тях, травматично обусловен оток.
Дехидратацията и имуносупресията също допринасят за възникване на заболяването.

Остри неепидемични (бактериални) сиалоаденити
Най-често е засегната околоушната жлеза. Според характера на ексудата биват серозни и гнойни.

Остри неепидемични (бактериални) сиалоаденити   
Sialoadenitis acuta serosa.
Клинично се характеризира се с подутина, зачервяване на кожата и болка в областта на жлезата. Обикновено е едностранен.
Макроскопски  засегнатата жлеза е уголемена, хиперемирана и оточна.
Микроскопски е налице серозен ексудат, богат на плазмени белтъци, съдържащ относително малко сегментоядрени неутрофилни левкоцити. Структурните елементи на жлезата не са тежко засегнати.
Процесът може да еволюира в гноен и да настъпят некротични изменения.

Sialoadenitis purulenta.
Клиника. Жлезата се подува, а кожата над нея е силно зачервена. Силна е и болката, която може да е спонтанна или да се провокира и от най-малкото движение на долната челюст. Възпалението се съпровожда с промяна на секреторната функция. При натиск върху жлезата от канала изтича намалено количество слюнка примесена с гной, или само гнойна секреция. Често настъпват некротични промени с оформяне на една или няколко абсцесни кухини.
Усложнения. При разпространяване на възпалителния процес може да настъпят флегмон на меките тъкани, медиастинит, мозъчни увреждания.

Sialoadenitis purulenta.

Макроскопски засегнатата жлеза е уголемена, хиперемирана, сочна и от срезната й повърхност изтича гъста, мътна, сивкава материя, която може да изпълва малки кухинки.
Микроскопски се установява гноен ексудат – обилие от неутрофили и макрофаги. При абсцедиране се оформя кухина, съдържаща ексудат, в който има и некротични материи. Около нея отначало разраства гранулационна тъкан, по-късно заместена от фиброза – пиогенна мембрана. Съседни абсцесни огнища могат да се слеят (конфлуират).

Остър епидемичен (вирусен) паротит

Остро инфекциозно заболяване, изестно като “заушка”, поради преимущественото засягане на паротидните жлези. Инфекцията се предава по въздушно-капков път.
Причинява се от парамиксовирус. Входна врата за инфекцията е лигавицата на горните дихателни пътища и на тонзилите. Боледуват най-вече деца в предучилищна или училищна възраст. Разпространението му може да е спорадично, но в затворени колективи протича като епидемия.
Клинична картина.
Жлезите са уголемени симетрично, придавайки на лицето крушовидна форма. Ушите са повдигнати, избутани, със стърчащи встрани висулки. Надлежащата кожа е опъната, лъскава. При палпация жлезата е с тестовата консистенция и слабо болезнена. Слюнната секреция е редуцирана по количество, но е бистра. Диагностичен е и симптомът на Мурсон – възпалителна реакция на лигавицата в областта на изходния канал на засегнатата жлеза.
 
Хронични (лимфоепителни) сиалоаденити

Различават се паренхиматозни и интерстициални хронични сиалоаденити. Най-често се засягат околоушните, а по-рядко подчелюстните и малките слюнни жлези.

Sialoadenitis chronica parenchymatosa.
Клиника. Жлезата е уголемена и болните се оплакват от тежест в съответната област и специфичен солен вкус, който периодично се засилва. Надлежащата кожа е с нормален цвят и подвижност, но повърхността на подутината е неравна, лобулирана и с плътна консистенция.
Заболяването протича с периоди на ремисия и екзацербация.

Sialoadenitis chronica interstitialis.
Етиология и патогенеза. Допуска се, че в началото болестта протича като реактивно-дегенеративен процес, и при вторично инфектиране се развива възпаление на жлезата. Предполага се, че това става по хематогенен път, тъй като при интерстициалния сиалоаденит не се установява възпаление на изходните канали.
Клиничното протичане се характеризира с постепенно и равномерно подуване на жлезата, консистенцията на която, от меко-еластична в началото, става все по-плътна.

Хронични сиалоаденити
Микроскопски се установяват дифузни струпвания на лимфоидни елементи, до степен на формиране на лимфни фоликули в интерстициума и последващо негово склерозиране с притискане на каналчестата система. Поради това част от дуктусите изглеждат кистично дилатирани. В тапициращият ги епител настъпват метапластични промени.
Жлезният паренхим постепенно атрофира.
При много силно изразени склеротични изменения в интерстициума състоянието се определя като хроничен склерозиращ сиалоаденит – “тумор” на Кютнер.

Грануломатозни сиалоаденити
Наблюдават се при туберкулоза, саркоидоза, микотична инфекция и обструкция на каналите.
Микроскопски  се установява наличие , освен на лимфоцити и плазмоцити, и на епителоидни клетки и гигантски многоядрени клетки тип Лангханс или тип чуждо тяло, аранжирани в грануломатозни структури, със или без некроза в централните им зони.

Сиалодохити
Това са възпалителни заболявания на отводните канали на слюнните жлези. Срещат се в около 1/3 от случаите на хронични сиалоаденити.
Етиология.
- вродена ектазия на каналите
- притискане на каналите от обемни процеси в съседство (тумори, уголемени лимфни възли)
- стриктури на канала или неговия отвор (напр. при травма)
Клинично са налице възпалителни промени в областта на канала. При палпация той е уплътнен, понякога като връв. Орифициумът му е зачервен и при масиране от него изтича гъста, примесена с гной и фибринозни материи, слюнка. Характерно е нейното спонтанно, периодично, изтичане в голямо количество, дължащо се на дилатацията на канала и настъпващата от това стаза. Когато в процеса е въвлечена и самата слюнна жлеза, към симптомите на сиалодохита се прибавят и тези на сиалоаденит, най-често паренхиматозен.
Микроскопското изследване обективизира наличието на възпалителен процес в тъканите на и около отводните канали.

Сиалолитиаза
Едно от най-честите заболявания на слюнните жлези. Характеризира се с образуване на конкременти, предимно в субмандибуларната (в 85% от случаите), но и във всички останали, вкл. и малките жлези, но при тях заболяването е казуистична рядкост.
Етиология и патогенеза. До образуване на конкременти водят:
- нарушения в минералния (калциевия) метаболизъм.
- нарушена секреторна функция на жлезата.
- хронични възпалителни процеси в нея или в дуктусите.
Тези фактори водят до промяна в състава на слюнката, стаза, преципитация и отлагане на калций.
Сиалолитите са изградени от неорганични вещества (калциев фосфат, калциев карбонат) и от органична съставка.
При локализация на конкрементите в жлезата те са предимно с кръгла форма и неравна повърхност, докато тези в изходния канал са продълговати и гладки. Възпалителните прояви протичат хронично, с епизоди на екзацербация, и водят до нейното уголемяване и уплътняване.
Морфологично се установяват промени характерни за остър или хроничен възпалителен процес. Дуктусите са дилатирани, често със сквамозна метаплазия на тапициращия ги епител.
Самите сиалолити могат да имат за ядро чуждо тяло или микробни колонии.

Системни заболявания и промени в слюнните жлези
Промените, които настъпват в слюнните жлези при системни заболявания имат реактивен характер и се обединяват под наименованието “сиалози”.
Два основни представителя –  болест на Mikulicz;  - синдром на Sjogren

Болест на Mikulicz (бенигнена лимфоепителна лезия)
Бавно, хронично протичащо бенигнено заболяване, често безболезнено, изразяващо се с възпалително обусловено симетрично подуване на слъзни и слюнни жлези. Жлезният паренхим на тези органи постепенно се замества от лимфоиден инфилтрат, но дълго време секрецията им е относително съхранена и не се стига до тежка ксеростомия.
Често се асоциира с други заболявания, като синдром на  Sjogren, саркоидоза, лупус еритематодес.
Макроскопски  в жлезите личат сиво-белезникави солидни зони. Рядко тъканта може да е кистично трансформирана.
Микроскопски:
- обилен лимфоцитен инфилтрат с формиране на лимфни фоликули.
- той огражда солидни епителни гнезда (епимиоепителни островчета).
- проникването му в епитела на ацините (лимфоепителни лезии), е съпроводено с тяхната атрофия.
- липсва изразена интерстициална фиброза

Синдром на Sjogren
Автоимунно заболяване, засягащо както слюнните и слъзните жлези, така и лимфни възли, белите зробове, бъбреците, костния мозък, скелетната мускулатура, кожата и черния дроб.
Асоциира се с автоимунен тиреоидит, системен васкулит и MALT-лимфоми.
Възможни са амилоидни натрупвания извън слюнните жлези.
Класическата симптоматика включва:
- ксеростомия (суха уста)
- ксерофталмия (сух кератоконюнктивит)
- ревматоиден артрит или друго автоимунно заболяване
- хипергамаглобулинемия.
Боледуват предимно жени във възрастта на менопаузата – в 90% от случаите.
Класическата клинична картина често се предхожда субклинични изяви, като:
- множествен цервикален кариес
- сухота на полулигавицата на устните
- ангуларен хейлит
- стоматит
- лимфаденопатия
Етиологията и патогенезата  не са изяснени. Най-застъпена е хипотезата за автоимунната природа на промените вследствие нарушен генетичен и имунологичен контрол.
Съществуват и концепции, базирани на ролята на вирусите, както и за влияние на половите хормони върху имунната регулация.
Микроскопски  патогномоничен белег е изключително обилната лимфоидна инфилтрация в интерстициума, до степен на формиране на лимфни фоликули с герминативни центрове. Тя бързо разрушава и замества паренхима на жлезите. Основните клетки в инфилтрата са активираните Т-хелпери, а В-лимфоцитите са малко. Често е налице тежка интерстициална фиброза.

Тумори на слюнните жлези

Най-честата им локализация (около 80%) е в паротидната жлеза. 95% от всичките тумори са епителни. Характеризират се с многообразие в хистологичните форми и биологичното поведение. Метастазирането на малигнените тумори в далечни органи, без да засягат регионалните лимфни възли, прави трудно предсказуема прогнозата по отношение лечението и съдбата на болния.

Плеоморфен аденом

Бенигнен тумор, съставен от епителни (дуктални и недуктални - епителни/миоепителни) и мезенхимни (миксоидни, хондроидни, костни) структури. Поради това е известен още като “Tumor mixtus”.
Двата вида структури произлизат, вероятно, от един и същи клетъчен клон - от миоепителни или от дуктални резервни клетки.
Двата вида компоненти на тумора могат да са в различно количествено съотношение, но това не се отразява на бенигнения му характер.     
Най-честият тумор на слюнните жлези. 9 от всеки 10 смесени тумора са в околоушната жлеза. В 10% е локализиран субмандибуларно, а още по-рядко сублингвално или в палатиналните жлези. Среща се във всяка възраст, с пик около 30-та година, по-често у жени.
Клинично  представлява бавно, с години, безболезнено нарастващ подвижен възел, можещ да достигне грамадни размери.
Макроскопски  представлява възловидна, капсулирана (понякога частично) туморна маса, с гладка повърхност и плътно-еластична консистенция. Колкото е по-голям туморът повърхността става лобулирана, а консистенцията постепенно придобива хрущялна плътност.
Микроскопски  процесът не е отграничен, макар и външно тумора да е капсулиран. Туморни “езици” се приплъзват в околната жлезна тъкан. Цилиндрични или кубични епителни/миоепителни клетки формират ацинарни, тубуларни и тубуло-ацинарни структури. Налице са миксоматозни полета и зони с вид на хиалинен хрущял. Възможната метаплазия в епителните компоненти, както и вторичната осификация в мезенхима, допълват разнообразните морфологични находки при този тумор. Може да има клетки с хиперхромни ядра, но митози и некротични промени липсват. 10-20% от плеоморфните аденоми малигнизират.
Рискови фактори за малигнена трансформация са:
- субмандибуларна локализация
- старческа възраст
- големи размери на туморната маса
- изразена хиалинизация
- повишен митотичен индекс

Мономорфен (базалноклетъчен) аденом
Микроскопски наподобява смесения тумор, но за разлика от него не притежава мезенхимните компоненти.


Оксифилен аденом (онкоцитом)
Туморът е съставен от едри полигонални клетки, с добре отчетливи клетъчни мембрани, с хипереозинофилна, гранулирана цитоплазма и малки кръгли ядра – онкоцити. Клетките се подреждат в повлекла, трабекули, ацини или фоликули.

Аденолимфом (тумор на Warthin)
Доброкачествен тумор, локализиращ се изключително в околоушната жлеза. Боледуват мъже над 40 годишна възраст, пушачи. Възниква от инкорпорирана в  жлезата  лимфоидна тъкан. 70% от билатералните тумори на слюнните жлези са аденолимфоми.
Клинично. Подвижен тумор, с меко-еластична консистенция (за разлика от плеоморфния аденом), неболезнен. При доминиране на кистозната компонента флуктуира. Кожата над него е непроменена. Нараства бавно, с години, и не причинява функционални смущения.
Макроскопски  туморът е капсулиран. Повърхността му е лобулирана, сивкава на цвят. Срезната повърхност е мултикистична, изтича серо-муцинозна секреция. Когато предварително е осъществена диагностична тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) личат и хеморагични зони.
Микроскопски -папиларен кистаденом. Папилите са тапицирани с двуреден епител. Често е налице онкоцитна трансформация на епителните клетки. Стромата е с плътна лимфоидна инфилтрация.

Миоепителен аденом (Миоепителиом)
Доброкачествен тумор, съставен само от миоепителни клетки – вретеновидно източени и епителоидни клетки, разположени сред колагенна строма.

Аденокарцином на слюнните жлези

5-30% от всички малигнени епителни тумори. Развива се във всички отдели на слюнните жлези. Широк възрастов диапазон – 10-93 год., с пик около 60. Сраства с кожата и дълбоките тъкани
Макроскопски е неотграничена, солидна или разязвена туморна маса, мековата, с кръвоизливи и некрози на срез.
Микроскопски - типичен аденокарцином, без специфични находки за някои други карциноми, които също имат жлезиста съставка, т.е. диагнозата се поставя  чрез изключване. Честа е кистичната трансформация и образуването на папиларни структури - папилиферен кистаденокарцином.

Аденоидно-кистичен карцином
Микроскопски:
- малки тъмни клетки, аранжирани в крибриформени, тубуларни (високодиференциран) или солидни жлезисти структури (умерено и нискодиференциран).
- обикновено липсват тежък атипизъм и чести митози.
- налице е подчертан инфилтративен растеж.

Мукоепидермоиден карцином
Най-честият малигнен тумор на слюнните жлези. Най-често индуцираният от радиация тумор. В 2/3 от случаите е локализиран в околоушните жлези. Широк възрастов диапазон – 15-86 год., с пик около 50.
Макроскопски:
- високодиференцираните са отграничени, със сиво-белезникав цвят, с малки кухинки на срез, изпълнени със слизесто съдържимо.
- нискодиференцираните са солидни, инфилтриращи.
Микроскопски:
- две популации - муцинозни и епидермоидни клетки в различни съотношения.
- високодиференцираните са кистични, с муцинозни клетки, а нискодиференцираните са солидни и силно напомнят на плоскоклетъчен карцином (доказване на муцин).
Лоши прогностични фактори:
- възрастни пациенти
- мъжки пол
- субмандибуларна локализация
- разпространение извън жлезата
- проникване в съдови структури
- некрози в туморната маса
- висок митотичен индекс
- ниска степен на диференциация

Малигнен смесен тумор (Carcinoma ex adenoma pleomorphae)

В повечето случаи се касае за малигнена трансформация на плеоморфен аденом, но е възможно и развитие на тумора като първично малигнен. Излагането на радиация силно увеличава риска. Засяга предимно възрастни хора. Много важни диагностични моменти са внезапното бързо нарастване на съществуващ тумор, появата на болка или лицева парализа.
Макроскопски капсула почти не се долавя, поради настъпили инвазивни прояви. Срезната повърхност е зърниста, с кръвоизливи и некрози.
Микроскопски:
- участъци с характеристика на „смесен” тумор, епителни клетки с отчетлив атипизъм, инфилтративни прояви.
- туморът е аденокарцином, понякога с папилиферност.
- при малигнизиране и на епителната, и на мезенхимната компоненти тумора се означава като карциносарком.
- в метастазите се установява само епителната съставка, но не и миоепителни или мезенхимни структури.

Ацинарноклетъчен карцином

Макроскопски вид:
- капсулиран тумор, добре отграничен  - твърдо-еластичен
- солиден или кистичен
- обикновено по-малък от 3 см.
- в 3% от случаите е двустранен или мултицентричен
Микроскопски:
- хистологични варианти – солиден, микрокистичен, папиларно-кистичен, фоликуларен.
- типове клетки – ацинарни базофилни (серозни) или светли клетки (с гликоген или муцин)
 
Хибридни карциноми
Редки. Два различни тумора като една маса, в една топографска област, с обща клинична симптоматика. Най-често в комбинациите участва епително-миоепителния карцином. Само единият компонент може да има агресивен характер.
Необходимо е да се изключат бифазни или колизионни тумори (два тумора в една област, но с две отделни туморни маси).


За потребителя:Статии за Заболявания на слюнните жлези
Ефикасни лечения на сиалоаденит
Въпрос относно Жлезист карцином
И в слюнчените жлези могат да се образуват камъни
Компрес от маслини при възпаление на слюнните жлези
Всичко за Вашето здраве Последно публикваноКаталог - Заболявания Каталог - Заболявания


Бързо търсене

Категория: зависимости
Алкохолизъм
Наркомании
Пристрастявания
Категория: на бебето и детето
Агресивност
Алергична хрема на бебето и детето
Алергия към белтъка на кравето мляко
Ангина при бебето и детето
Анемия при бебето и детето
Апетит - пълни деца
Аромотерапия и децата
Безапетитие при бебето и детето
Бронхиална астма при бебето и детето
Бронхит и пневмония при деца
Варицела
Висока температура на бебето и детето
Възпаление на ушите на бебето и детето
Глисти
Грижа за пъпа на новороденото
Грип при бебето и детето
Гърч
Да отгледам и възпитам детето си
Детска церебрална парализа
Детски аутизъм
Детски диабет
Екземи при деца
Епилепсия при деца
Жълтеница
Запек на бебето и детето
Заушка
Имунизационен календар
Кашлица при бебето и детето
Коклюш при бебето и детето
Колики
Менингит
Млечни зъби
Млечница
Морбили
Нощно напикаване - енуреза
Отит
Отравяне
Плач
Подсичане
Проблеми в пикочните пътища и бъбреците
Проблеми с очите на бебето и детето
Разстройство - диария при бебето и детето
Рахит
Рубеола
Температура - висока
Травми на бебето и детето
Хрема при бебето и детето
Категория: на бъбреците и отделителната с-ма
Бъбреци
Бъбречна поликистоза
Бъбречна туберкулоза
Бъбречно-каменна болест
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Остър гломерулонефрит
Пиелонефрит
Подагра
Простатит
Смъкване на бъбрека - нефроптоза
Тумори на бъбреците
Уретрит
Хемороиди
Хипертрофия на простатата
Цистит
Категория: на дихателните органи и слуха
Ангина - възпаление на сливиците
Астма бронхиална
Белодробен абсцес
Белодробен емфизем
Белодробна емболия и белодробен инфаркт
Белодробна склероза
Болки в ушите
Бронхиектазии - разширение на бронхите
Бронхиолит
Бронхит
Бронхопневмония
Възпаление на тъпанчето
Възпалено гърло
Задавяне с чуждо тяло
Кашлица
Кръвоизлив от носа
Ларингит
Мениеров синдром
Моноцитна ангина
Плеврит
Саркоидоза
Сенна хрема
Синуит
Сърбеж в ушите
Трахеит
Туберкулоза
Фарингит
Хрема
Категория: на жлезите с вътрешна секреция
Адипозо-генитална дистрофия
Базедова болест
Диабет
Ендемична гуша
Затлъстяване
Остър панкреатит
Рак на щитовидната жлеза
Синдром на Кушинг
Тиреотоксикоза
Хипотиреоидизъм
Холестерол
Категория: на кожата и венерически
Белези
Витилиго
Възловидна еритема
Генитален херпес
Гонорея - трипер
Дерматомикози
Екзема
Изгаряне
Измръзване
Импетиго контагиоза
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Контактен дерматит
Лупус еритематодис - вълчанка
Меланома малигнум
Пигментни петна
Пруриго на Берние
Псориазис
Розацея
Себорея
Себороична екзема
Слънчево изгаряне
Трихомоназа
Хламидиаза
Червен вятър - еризипел
Категория: на нервната система
Алцхаймер
Анорексия и Булимия
Безсъние
Вирусни менингити
Главоболие
Гнойни менингити
Депресия
Дископатия и дискова херния
Епилепсия
Ишиас
Мениеров синдром
Мигрена
Миелит
Множествена склероза
Мозъчен исхемичен инсулт
Мозъчен хеморагичен инсулт
Невралгия
Неврит на лицевия нерв
Паркинсонизъм
Прогресивна мускулна дистрофия
Радикулит
Стрес
Сътресение на главния мозък
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Херпес Зостер
Категория: на опорно-двигателната
Акушерска парализа
Анкилоза
Артроза
Асептична некроза
Болест на Бехтерев
Дисторзия - навяхване на ставата
Костно-ставна туберкулоза
Луксация - изкълчване на ставата
Остеоартрит
Остеомиелит
Остеопороза
Плоско стъпало
Прогресивна мускулна дистрофия
Рахит
Ревматизъм
Ревматоиден артрит
Сколиоза
Тендовагинит
Травми на гръдния кош
Тумори на костите
Тумори на ставите
Шийна спондилоза
Шип на петата
Категория: на очите
Глаукома
Ечемик
Катаракта - перде
Конюнктивити
Късогледство и далекогледство
Смущения в зрението в детска възраст
Старческо перде - сенилна катаракта
Категория: на половите органи
Аденом
Аменорея
Баланопостит
Безплодие - стерилитет
Болезнена менструация - дизменорея
Бяло течение
Варикоцеле
Възпаление на фалопиевите търби - салпингит
Генитален херпес
Дисменорея
Доброкачествана простатна хиперплазия - нарастване на простатната жлеза
Ендометриоза
Ендометрит
Заболявания на млечната жлеза
Кандида - кандидози
Карцином на матката
Климактеричен синдром
Колпит
Менструален цикъл
Миома на матката
Поликистоза на яйчниците
Простатит
Рак на маточната шийка
Смъкване на матката
Трихомони
Тумори на яйчниците
Урестит
Уро-генитална хламидиаза
Функционални маточни кръвотечения
Хидросалпингс
Категория: на сърцето и кръвоносните съдове
Атеросклероза
Болест /Синдром/ на Рейно
Болест на Бюргер
Инфаркт на миокарда
Исхемична болест на сърцето - ИБС
Миокардиосклероза
Нарушения на сърдечния ритъм
Разширени вени
Ревматизъм
Сърдечна невроза
Тромбофлебит
Хипертония - високо кръвно налягане
Хипотония - ниско кръвно налягане
Хронично белодробно сърце
Категория: на устната кухина
Афти
Възпаление на венците - гингивит
Заболявания на слюнните жлези
Зъбен кариес
Млечни зъби
Пародонтит
Пародонтоза
Херпес
Хигиена на устата
Категория: на храносмилателната с-ма
Гастрит
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Запек
Киселини
Колит - заболяване на дебелото черво
Пептична язва
Повръщане
Рак на жлъчния мехур
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Стеатоза на черния дроб
Стомашни неразположения
Тумори на дебелото черво
Хепатит
Хернии
Цироза
Черен дроб - как да го предпазим от заболявания
Язвена болест
Категория: остро заразни болести
Бруцелоза
Варицела
Вирусен хепатит - А
Вирусен хепатит - В
Вирусен хепатит - С
Грип
Дизентерия
Епидемичен паротит - заушка
Коклюш
Морбили - брусница
Рубеола
Салмонелоза
Скарлатина
Тетанус
Категория: паразитни болести
Бълхи
Детски глисти
Дървеница
Краста
Кучешка тения
Кърлежи
Лаймска болест
Токсоплазмоза
Хлебарки
Категория: през бременността
Аерофагия - киселини
Анемия и бременност
Бременност и майчинство
Бременност и повръщане
Бронхиална астма и бременност
Гестационен диабет
Запек и хемороиди
Извънматочна бременност
Изтръпване, спазми, крампи
Истмикоцервикална недостатъчност - серклаж
Кървно налягане и бременност
Кърмене
Късна бременност
Листериоза
Мастит
Многоплодна бременност
Нефропатия на бременността
Отоци
Покачване на теглото по време на бременност
Помятане
Преждевременно раждане
Преносване на бременността
Рискова бременност
Следродилна депресия
Сутрешно прилошаване
Категория: сексуални проблеми
Вулводия
Диспареуния
Еякуация
Закъснял пуберитет
Импотентност - еректилна дисфункция
Мастурбация - онанизъм
Фригидност
Категория: тумори
Карцином на матката
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Меланома малигнум
Миома на матката
Пролактином на хипофизата
Рак на гърлото
Рак на жлъчния мехур
Рак на маточната шийка
Рак на млечната жлеза
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Рак на щитовидната жлеза
Тумори на бъбреците
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Тумори на дебелото черво
Тумори на костите
Тумори на ставите
Тумори на яйчниците
Други
Абцес
Авитаминоза
Алергия
Анемия
Бели петна по ноктите
Болка. Видове болки
Болки в гърба
Болки в кръста
Глад и апетит
Добави своя тема
Заекване
Здравни проблеми през летните жеги
Как да разчетем поставената ни диагноза
Лимфни възли
Лични истории
Муковисцидоза
Натъртено
Порфирия
Пролетна умора
Психично здраве
Съвети за грижа за косата
Фрактура
Цьолиакия /целиакия/

Виж всички заболявания

Каталог - Билки Каталог - Билки


Бързо търсене

Айважива - Alcanna tinctoria
АЙИЕ - Artemisia argyi Levl
Акация - Robinia Pseudoacacia L.
Алкостоп - спри алкохола!
Алое - Aloe Vera
Анасон - Pimpinela Anisum L.
Ангелика - Angelica Archangelica L.
Арника - Arnica montana L.
Ароматна кализия - Callisia Fragans
Арония - Sorbus melanocorpa
Бабини зъби - Tribulus terrestris
Билки за бани при хемороиди
Блатен аир - Acorus calamus L.
Блатен тъжник - Spirea ulmaria L.
Блян
Бобови шушулки - Phaseolus Vulgaris L.
Божур - Paeonia Decora
Борови връхчета - Pinus sylvestris
Босилек - Ocimum Basillicum
Брей - Tamus Communis
Брош - Rubia tinctorum L.
Бръшлян - Hedera helix L.
Бряст - Ulmus
Бушменски отровен храст - Acokanthera oppositifolia
Бял имел - Viscum album L.
Бял оман - Inula Helenium L.
Бял Равнец - Achillea Millefolium L.
Бял трън - Silybum Marianum L.
Бяла бреза - Betula pendula
Бяла върба - Salix Аlba
Великденче - Veronica
Ветрогон - Eryngium Campestre
Вечнозелен кипарис
Вишна - Prunus cerasus L.
Водна детелина - Menyanthes trifoliata L.
Водно Пипериче - Polygonum Hydropiper L.
Волски език - Asplenium scolopendrium
Врабчови чревца - Stellaria media L.
Вратига - Tanacetrum Vulgare
Върбинка - Verbena Officinalis L.
Гинко Билоба - Ginkgo Biloba L.
Гледичия - Gleditsia triacanthos L.
Глог - Crataegus Monogyna L.
Глухарче - Taraxacum Officinale
Гороцвет - Adonis vernalis L.
Горчив пелин
Градински чай - Salvia Officinalis
Гръмотрън - Ononis spinosa L.
Дафинов лист - Laurus nobilis L.
Девесил - Levisticum officinale
Демир Бозан - Кандилколистно обичниче
Джинджифил - Zingiber Officinale L.
Джоджен - Mentha Spicata L.
Дилянка (Валериана) - Valeriana officinalis L.
Дракови парички - Paliurus spina-christi
Дребноцветна върбовка - Epilobium Parviflorum L.
Ду Хуо
Дъб /кори/ - Cortex Quercus L.
Дюля - Cydonia oblonga Mill
Дяволска уста - Leonurus Cardiaca L.
Евкалипт - Eucaliptus
Енчец - Solidago virga-aurea
Еньовче - Galium verum L.
Ефедра - Ephedra Distachya L.
Ехинацея - Echinacea Angustifolia
Жаблек - Galega officinalis L.
Женшен - Panax Ginseng
Живовлек - plantago major L.
Жълт Кантарион - Hypericum Perforatum
Жълт Равнец - Achillea Clypeolata L.
Жълт Смин - Helichrysum arenarium L.
Жълта тинтява - Gentiana Iutea L.
Зайча сянка - Asparagus officinalis
Здравец - Geranium Macrrorhizium L.
Златовръх - Rhodiola rosea L.
Змийски лапад - Arum Maculatum L.
Змийско мляко - Chelidonium Majus L.
Зърнастец - Rhamnus frangula
Иглика - Fl. Primulae
Изсипливче - Herniaria glabra
Исиот - Zingiber officinale
Исландски лишей - Cetraria Islandica
Исоп - Hyssopus Officinalis L.
Калина - Viburnum opulus L.
Калоферче - Tanacetum Balsamita
Каменоломка - Pimpinella Saxifraga
Камшик - Agrimonia Eupatoria L.
Карамфил - Eugenia Caryophyllata
Кафяво морско водорасло - Cystoseria Barbata L.
Кисел трън - Berberis Vulgaris L.
Клинавче /орлови нокти/ - Lonicera caprifolium
Коило - Stipa spp.
Комунига - Melilotus L.
Коноп - Cannabis Sativa L.
Конски кестен - Aesculus hippocastanum L.
Копитник - Asarum europaeum L.
Коприва - Urtica Dioica
Копър - Anethum graveolens
Кориандър - Coriandrum Sativum
Котешка стъпка - Clinopodium Vulgare L.
Котешки нокът - Uncaria Tomenosta Wild
Кръвен Здравец - Geranium Sanguineum
Кукуряк - Helleborus Оdorus L.
Къпина - Robus Fruticosus
Лавандула - Lavandula Angustifolia
Лазаркиня - Asperula Odorata
Лайка - Matricaria Chamomilla
Лен - Linum usitatissimum L
Лепка - Galium aparine L.
Леска - Corylus avellana
Липа - Tilia Cordata Mill.
Лопен - Verbascum phlomoides L.
Луличка - Linaria Vulgaris L.
Люляк - Syringa L.
Магарешки бодил - Onopordum Acanthium L.
Майчин лист - Cassia Acutifolia
Мак полски
Малина - Rubus Idaeus
Мате
Маточина - Melissa officinalis
Махония - Mahonia
Мащерка - Thymus
Мента - Mentha
Мента Пиперита - Mentha Piperita L.
Метла - Kochia Scoparia
Метличина
Мечо грозде - Thymus sp. Diversa L.
Миши уши - Hieracium pilosella L.
Момина сълза - Convallaria Majalis L.
Морска краставичка - Ecbalium Elaterium L.
Мумио — илирийска смола
Мъртва коприва - Lamium Galeobdolon L.
Нар - Punica Granatum L.
Невен - Calendula Officinalis L.
Обичка - Fuchsia Hybrida
Овчарска торбичка - Capsella Bursa Pastoris
Огниче - Chenopodium Botrys L.
Омайник - Geum Urbanum L.
Орех - Juglans regia L.
Офика - Sorbus Aucuparia
Очанка
Очиболец - Potentilla
Папрат мъжка - Aspidium filix - mas L.
Пача трева - Polygonum aviculare L.
Пелин - Artemisia Absintum L.
Перуника - Iris
Петниста бударица - Galeopsis tetrahit
Петопръстник - Potentilla Reptans L.
Пирей - Agropyrum Repens L.
Плавун - Lycopodium Clavatum L.
Повет - Clematis Vitalba L.
Подбел - Tussilago farfara L.
Подъбиче - Teucrium L.
Полско Огнивче - Anagallis Arvensis L.
Пореч - Borago officinalis или echium amoenum
Пресечка - Cnicus benedictus L.
Птиче просо - Lithospermum Officinale L.
Пчелник - Marrubium vulgare L.
Пъпеш - Cucumis Melo L.
Ранилист - Betonica Officinalis
Ревен - Rheum Palmatum L.
Резене - Foeniculum vulgare
Репей - Arctium lappa L.
Решетка - Carlina Acanthifolia All.
Риган - Оriganum vulgare L.
Роза казанлъшка - Rosa Kazanlika
Розмарин - Rosmarinus officinalis
Росен - Dictamnus Albus
Росопас - Fumaria Officinalis L.
Рубрика: Китайски билки
Ружа лечебна - Althaea Officinalis
Салеп - Orchis Maculata L.
Сапуниче - Saponaria Officinalis L.
Сарсапарила - Smilax Officinalis L.
Седефче - Ruta Graveolens L.
Сена (касия) - Cassia senna L
Синап - Sinapis arvensis L.
Синя жлъчка(цикория) - Cichorium Intybus
Синя метличина - Centaurea Cyanus L.
Синя тинтява - Gentiana Cruciata L.
Синя хвойна - Juniperus Communis L.
Сладник - Glycrrhiza Glabra L.
Слез - Malva Silvestris L.
Сминдух - Trigonella foenum-graecum
Смокиня - Ficus Carica L.
Смрадлика - Cotinus
Софора - Sophora Japonica L.
Стевия - Stevia Rebaudiana L.
Страшниче - Asplenium Trichomanes L.
Съсънка (котенце) - Pulsatilla Pratensis L.
Телчарка - Polygala Major
Тлъстига - Sedum Acre L.
Трепетлика - Populus Tremula L.
Трицветна теменуга
Троскот - Cynodon dactylon L.
Трънка - Prunus Spinosa
Турта - Tagetes Erecta L.
Хвощ - полски
Хмел - Humulus Lupulus L.
Хрян - Armoracia Rusticana L.
Царевична коса - Zea Mays L.
Цариче - Alchemilla Vulgaris L.
Чай при Астма
Чемерика - Veratrum Lobelianum Berhn
Червен кантарион - Centaurium erythraea
Червена боровинка - Vaccinium vitis-idaea L.
Червена детелина - Trifolium Pratense L.
Червено подъбиче - Teucrium Chamaedrys L.
Черен Бъз - Fr. Sambuci Nigrae
Черен оман - Symphytum officinale L.
Череша - дръжки - Prinus Avium L.
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus L
Черница - Morus Nigra L.
Чесън - Allium Sativum
Чувен - Chenopodium Bonus-Henricus L.
ШИИТАКЕ - Императорска гъба -„Гъба Жен-Шен”
Шипка - Rosa Canina
Ягода (горска) - Fragaria vesca

Виж всички билкиКаталог - Аптеки Каталог - Аптеки


Виж всички градове

Каталог - Лекари Каталог - Лекари


Виж всички категорииЗа потребителя

Продуктите на Здравница

Златно мляко на прах Златно мляко на прах

"Златно мляко" на прах на "Здравница" съдържа куркума, цейлонска канела, джинджифил и черен пипер. Вкусна и здравословна напитка за цялото семейство....


Цена: 6.60 лв.


Масло от черен кимион
Масло от черен кимион

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Масло от бял трън
Масло от бял трън

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email